Hoşgeldiniz Bugün 12 26 2019

T.C MALİYE BAKANLIĞI YÜKSELME SINAVI AÇTI


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/osymtr/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56


T.C MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve ekli listede görev yeri ve birimi belirtilen 150 Memur kadrosuna atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce Görevde Yükselme Sınavı düzenlenecektir.

Sınava başvurular elektronik ortamda yürütülecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan b
aşvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru şartlarını taşıyan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav 31/01/2016 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.

b) Sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri ve saati Personel Genel Müdürlüğü (bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak ifade edilecektir) internet adresinde (www.pergen.gov.tr) sınav tarihinden önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi (31/12/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrosunda bulunmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunanlardan; şoförkadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak.

IV- HİZMET SÜRESİ

Hizmet süresi; 8/6/1984 tarihli ve 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri ifade eder.

V- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 21/12/2015 Pazartesi günü başlayıp 31/12/2015 Perşembe günü saat 17:30da sona erecektir. Başvurular Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.pergen.gov.tr) bulunan “Sınav Bilgi Sistemi”üzerinden “Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme (Memur) Sınavı Başvuru Formu” elektronik ortamda doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine, istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaklardır.

Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan “Memuriyet Bilgileri” bölümünde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar derhal ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir. Adaylar Başvuru Formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra başvuru ekranında görünen yönlendirme talimatlarını takip ederek başvurularını onaylayacaklardır. Sınava katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) ilan edilecektir.

VI- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri, kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp 08/01/2016 Cuma günü saat17:30’a kadar onaylama işlemini yapacaklardır. Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludurlar. Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu husus Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmayacak ve bunlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır.

VII- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, test usulünde tek oturum halinde Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

a) T.C. Anayasası

b) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

c) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

d) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmeliği

f) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliği

g) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ğ) 7201 sayılı Tebligat Kanunu

VIII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik tanınacaktır.

Başarılı olanlardan kırk aday yedek olarak belirlenecektir.

Kesinleştirilen başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

IX- SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavı müteakip Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) üç iş günü içinde ilan edilecektir.

b) Sorulara ve cevap anahtarına, ilanı takip eden beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

c) Sınav sonuçları, Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

ç) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Bu şekilde kesinleştirilen başarı listesi en geç üç iş günü içinde Genel Müdürlük internet adresinde (www.pergen.gov.tr) yayımlanarak ilan edilecektir.

X- TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

a) Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar atanmak istedikleri görev yerlerine ilişkin tercihlerini “Sınav Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda dolduracakları Tercih Formu ile yapacaklardır.

b) Her aday en fazla 10 tercih yapabilecektir.

c) Yerleştirme, adayların başarı sıralaması ve tercihleri esas alınarak yapılacaktır.

ç) Tercihleri doğrultusunda bu duyurunun eki listede gösterilen kadrolara yerleştirilen adaylardan;

Atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedekler arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Yedeklerden tercih alınması durumunun hasıl olması halinde, duruma ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır. Yerleştirme işlemine müteakip atama işlemleri merkez teşkilatı için ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, taşra teşkilatı için Defterdarlıklarca gerçekleştirilecektir.

XI- DİĞER HUSUSLAR

a) Sınavda başarılı olarak atamaları yapılanlar ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi naklen atamaları yapılmayacaktır.

b) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

c) Sınavda başarılı olanlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge düzenlediği ya da onaylama/tasdik işlemi yaptığı anlaşılanlar hakkında adli ve idari takibat yapılacaktır.

d) Adaylar mutlaka 31/12/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmek zorundadırlar. Belirtilen tarih ve saatten sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır.

e) Tercihlerle ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

İlan olunur.

Bir önceki yazımız olan 15 Bin Formasyon Kontenjanı açıklandı.. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap